Foto: business-ethics.com.Foto: business-ethics.com

Status 2012: Tok bedrifter i Uruguay samfunnsansvar?

Sist oppdatert: 05/09/2013 // Bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) har over flere år blitt et stadig viktigere tema i Uruguay, men det finnes ennå begrenset med systematisk informasjon om politikk og praksis på området. Denne artikkelen gir kun en generell oversikt over en del aktuelle spørsmål, og det anbefales å ta kontakt med noen av de institusjoner som er nevnt nedenfor for ytterligere informasjon.

Status 2012

Forhold som bedrifter bør være oppmerksomme på
Uruguay er et relativt velregulert samfunn, med et mer utviklet sosialt system og mer solide samfunnsinstitusjoner enn mange andre land i regionen. Spørsmål knyttet til menneskerettigheter, herunder sosiale og økonomiske rettigheter, står høyt på den politiske dagsorden. Det er også en økende bevissthet og oppmerksomhet rundt miljøspørsmål.

Uruguay har ratifisert de sentrale menneskerettighetskonvensjonene og ILO-konvensjonene. Landet har fulgt opp sine forpliktelser bl.a. gjennom flere lover som regulerer forhold i arbeidslivet. Disse arbeidstakere beskyttelse og rettigheter som det er viktig for næringsaktører å sette seg inn i. Fagbevegelsen har en sterk stilling, og faglige rettigheter og anstendig arbeid tillegges stor betydning fra regjeringens side. Flere offentlige virksomheter er medlem av Global Compact samt 25 bedrifter.


Selv om menneskerettighetene i Uruguay er bedre overholdt enn i andre land i regionen, finnes det fremdeles flere urovekkende forhold. Dette er forhold som en bør være oppmerksom på også i arbeidslivet. Under landgjennomgangen (UPR) av Uruguay i FNs menneskerettighetsråd i 2009 ble forhold knyttet til kvinners og barns rettigheter trukket fram av flere. Manglende inkorporering av den internasjonale konvensjonen om kvinners rettigheter (CEDAW) i den nasjonale lovgivningen, vold mot kvinner og annen diskriminering av kvinner, bl.a. i arbeidslivet, framholdes som sentrale problem. FNs spesialrapportør om menneskehandel påpekte etter et besøk til Uruguay i 2010 behov for styrket innsats på feltet.


Etnisk diskriminering forekommer, særlig rettet mot den del av befolkningen (ca. 8 %) som er av afrikansk opphav. FNs komité mot rasediskriminering (CERD) etterlyste i en uttalelse i mars 2011 bl.a. lovbestemmelser mot rasediskriminering, mer kunnskap om problemet i Uruguay og en større grad av bevissthet om etniske forhold i regjeringens politikk og planer innen ulike samfunnsområder.

Samtidig som Uruguay har opplevd en positiv økonomisk og sosial utvikling de senere år, har landet fremdeles store utfordringer knyttet til fattigdom. Barnearbeid er et eksempel på dette.

Landet har en egen miljøvernlov (Ley Nº 17.283 – Ley General de Protección del Medio Ambiente). I tilknytning til CSR er det bl.a. viktig å merke seg at loven ikke bare forbyr miljøødeleggelser, men også understreker plikten til å forebygge skader.

Korrupsjon

Korrupsjon ikke er noe stort problem i Uruguay, og sammen med Chile er Uruguay det landet i Latin-Amerika som kommer best ut på Transparency Internationals indeks for 2012 (72 på indeksen, hvor 100 er minst korrupt og 0 er mest korrupt). Uruguay har ratifisert FNs konvensjon mot korrupsjon (UN Convention against Corruption), FNs konvensjon mot transnasjonal organisert kriminalitet (UN Convention against Transnational Organized Crime) og den interamerikanske konvensjonen mot korrupsjon (Convención Interamericana contra la Corrupción). Landet har ikke sluttet seg til OECDs konvensjon mot bestikkelser av offentlige tjenestepersoner (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions).

Det er også viktig å være oppmerksom på at finanstransaksjoner skjer på en transparent måte. På bakgrunn av internasjonal kritikk mot hemmelighold av bankopplysninger inngikk Uruguay i april 2009 en avtale med OECD om nødvendige endringer for å tilfredsstille internasjonale standarder. En lov som skal sikre dette ble vedtatt i desember 2010 og trådte i kraft 1. januar 2011.

I Verdensbankens Doing Business 2012-rapport er Uruguay på 89. plass av totalt 185 land. Rapporten måler kvantitative faktorer som fremmer eller hindrer næringsvirksomhet. World Economic Forum (WEF) publiserte The Global Competitiveness Report 2012-2013 hvor Uruguay ligger på 74. plass av totalt 144 land. Rapporten er basert på et stort antall indikatorer knyttet til økonomiske, institusjonelle og sosiale forhold. Selv om ingen av rapportene tar for seg CSR, kan de være nyttige informasjonskilder med tanke på utvikling av CSR-strategier.

Ambassadens arbeid med CSR

Ambassaden i Buenos Aires organiserte et CSR-seminar våren 2010 i Montevideo. Seminaret var meget vellykket og bidro til å etablere en dialog med uruguayanske myndigheter og organisasjoner om CSR, samt promotere temaet for bedrifter. Seminaret ble organisert i samarbeid med utenriksdepartementet, departementet for arbeid og sosial sikkerhet og det nordiske handelskammeret i Uruguay. 120 deltakere var på seminaret. Temaet løftes jevnlig frem i ambassadens kontakt med myndigheter og næringsliv i Uruguay.

Kontaktinformasjon til relevante organisasjoner og institusjoner
DERES er en nettverksorganisasjon som arbeider spesielt med CSR i Uruguay. Organisasjonen har en rekke nasjonale og internasjonale bedrifter med virksomhet i Uruguay som medlemmer, og driver med informasjonsarbeid og bevisstgjøring knyttet til CSR. DERES har også utarbeidet en manual for CSR og vil generelt være en viktig kontakt for bedrifter om CSR i Uruguay.


DERES (Responsabilidad Social Empresaria)
Avenida 8 de Octubre 2801 C.P. 11600 Montevideo - Uruguay
Tlf.: +598 2 4877 193
E-post: deres@deres.org.uy
www.deres.org.uy

Den nasjonale avdelingen av Transparency International i Uruguay:

Uruguay Transparente
Paysandú 1306, oficina 101 Montevideo 11 200 – Uruguay
E-post: uruguaytransparente@uruguaytransparente.org.uy
www.uruguaytransparente.org.uy

Det uruguayansk-nordiske handelskammeret:

Cámara de Comercio Uruguay - Paises Nordicos
Rincón 454, esc. 317, Edificio de la Bolsa de Comercio Ciudad Vieja Montevideo 11000 – Uruguay
Tlf.: +598 2 916 0097
E-post: camaranordica@caun.org.uy
www.caun.org.uy

Norge har et generalkonsulat i Montevideo som kan kontaktes (på engelsk eller spansk):

Real Consulado General de Noruega
Rambla 25 de Agosto de 1825 no 508, piso 5 Montevideo 11 000 – Uruguay
Tlf: +598 2 9163935
E-post: noruega@consulado.schandy.com

Bedrifter er også velkommen til å henvende seg direkte til den norske ambassaden i Buenos Aires, som er sideakkreditert til Uruguay, om spørsmål knyttet til næringsfremme og CSR:

Real Embajada de Noruega
Carlos Pellegrini 1427 Piso 2 C1011AAC – Buenos Aires
Tlf.: +54 11 3724 1200 / +47 2395 4400.
E-post: emb.buenosaires@mfa.no
www.noruega.org.ar


Bookmark and Share

Visste du at...

Denne artikkelen gir kun en generell oversikt over en del aktuelle spørsmål, og det anbefales å ta kontakt med noen av de institusjoner som er nevnt ovenfor for ytterligere informasjon.