Status 2012: Tok bedrifter i Argentina samfunnsansvar?

Foto: MFA Norway .Foto: MFA Norway

Sist oppdatert: 05/09/2013 // Bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) i Argentina har vært drevet mer av filantropi enn som en integrert del av bedriftenes virksomhet. Det er svært utbredt blant bedrifter av ulike størrelser å ha en eller annen form for støtte til veldedige organisasjoner.

Status 2012

Det er imidlertid få selskaper som bruker CSR som et redskap for å forbedre den totale virksomheten. En studie av CSR-utviklingen i Argentina viser at de multinasjonale selskapene har vært ledende i å implementere CSR. Videre har det vist seg at størrelse på bedriftene i stor grad avgjør hvor mye de gjør innenfor området. De små og mellomstore bedriftene har mindre kapasitet, men også mindre press fra hovedkvarter i hjemland til å innføre CSR-retningslinjer. Videre synes det å være store forskjeller mellom utbredelse av CSR mellom ulike sektorer. De sektorene som skiller seg positivt ut er eksportindustri, der merkevarebygging er viktig. Studien viser også at det er liten bevissthet i Argentina om miljø- og klimaproblemene. I noen grad bidrar lokale ikke-statlige organisasjoner til å skape større bevissthet om miljø- og klimaspørsmål, og også om CSR.


Hvordan lovgivning skiller seg fra lovgivning i Norge
Det argentinske lovverket er lite spesifikt hva angår CSR. Siden 2004 har selskaper med over 300 ansatte i Argentina vært pålagt å legge fram et såkalt sosialt ”balance sheet” (Lov Nr. 25.877). Det er imidlertid ikke blitt fulgt opp i stor grad av bedriftene. Samtidig skal det nevnes at det argentinske arbeidsdepartementet i 2006 startet arbeidet med å etablere en CSR-allianse som inkluderer private selskaper, myndigheter, fagforeninger, universiteter og ikke statlige organisasjoner. Samarbeidet har blant annet resultert i nye tiltak for å skape og bevare gode arbeidsplasser, hvilket står sentralt i deres CSR-strategi.

Utover dette har Argentina ratifisert de aller fleste av ILOs konvensjoner og FNs sentrale menneskerettighetskonvensjoner. Den nåværende regjering under president Cristina Fernández de Kirchner har en aktiv profil på menneskerettighetsfeltet og med hensyn til CSR og anstendig arbeid. Norge jobber bl.a. sammen med Argentina i FN for å styrke næringslivets ansvar for å overholde menneskerettighetene.

Den nasjonale konstitusjonens kap. II art. 41 er det juridiske grunnlaget for retten til et sunt miljø og nødvendigheten av å bevare det. På miljøområdet er det en rekke lover og regler, og blant den mer spesifikke miljølovgivning som er kommet på plass mellom 2002 og 2006. Den dekker bl.a. avfall fra industri- og tjenestesektoren, beskyttelse av biologisk mangfold, og vann og implementering av bærekraftig utvikling. I 2008 fikk man også på plass en ny skoglov i et forsøk på å begrense avskogningen, som finner sted spesielt i de nordligste provinsene i Argentina. En lov om beskyttelse av isbreer fra 2010 er særlig relevant for utvinningsindustriene.

På en rekke områder er det mye regelverk, men håndhevelsen er til dels mangelfull. En studie utført av en argentinsk forsker ved Buenos Aires universitet (UBA) hevder at en bedre overholdelse av lover og regler er en nødvendig betingelse for CSR, som tross alt dreier seg om bedriftenes bidrag til å høyne standarder utover gjeldende lovverk.

151 argentinske selskaper er medlem av FNs Global Compact.

Forhold som bedrifter bør være oppmerksomme på
Forretningskulturen skiller seg fra den norske på flere områder, og en bør derfor konsultere bedrifter som allerede er i markedet for mer informasjon. Argentinsk økonomi er meget kontantbasert hvor også større transaksjoner, som f.eks. eiendomssalg, gjøres opp i kontanter, ofte i amerikanske dollar (USD). I oktober 2011 ble det innført strenge regler for og skjerpet kontroll med kjøp av hard valuta.

Det har gjennom flere tiår vært et omfattende problem med hvitvasking og ulovlig utført kapital. En rapport fra Financial Action Task Force (FATF) i desember 2010 rettet kraftig kritikk mot Argentina for manglende tiltak mot hvitvasking. Det virket som argentinske myndigheter tok dette alvorlig, men på grunn av manglende forbedring har FATF satt Argentina på sin ”grå liste” over land som har utfordringer ift. bekjempelse av hvitvasking. FATF ga i oktober 2011 Argentina anerkjennelse for fremskritt på en del områder, men understreket samtidig at mange utfordringer gjenstår før landet tilfredsstiller internasjonale standarder. Argentina har ikke akseptert å gjennomføre såkalte art. IV-konsultasjoner med IMF siden 2006.

Hva angår korrupsjon, vises det til Transparency International (TI) sin indeks hvor Argentina ligger på en 102. plass blant totalt 176 land. Indeksen måler oppfatningen av korrupsjon i et land. Argentinas score er 35 hvor 100 er minst korrupt og 0 mest. Andre kilder forsterker inntrykk av at korrupsjon er et betydelig problem i samfunnet, ikke minst for næringslivet. Argentina har sluttet seg til OAS’ inter-amerikanske konvensjon mot korrupsjon (Inter-American Convention against Corruption), OECDs konvensjon mot bestikkelser av offentlige tjenestepersoner (Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials), FNs konvensjon mot korrupsjon (UN Convention against Corruption) og FNs konvensjon mot transnasjonal organisert kriminalitet (UN Convention against Transnational Organized Crime).

Argentina har god ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter som gir organiserte arbeidstakere relativt godt oppsigelsesvern samt sosiale ordninger. Samtidig er det stadig arbeidskonflikter i landet, og det er hyppige streiker og til tider okkupasjoner av arbeidsplasser. Myndighetene griper sjeldent inn mot aksjoner i regi av fagforeningene.

På klima- og miljøområdet, men også innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), vil en nok erfare at standardene i praksis er lavere enn hva en er vant med i Norge. Om dette skyldes mangelfull etterlevelse av regelverket eller om standardene også faktisk er lavere, kan variere fra bransje til bransje. Forurensning av hav og elver er til dels omfattende i Argentina. Videre pågår det avskogning i flere av de nordlige provinsene. Det er utbredt bruk av genteknologi innen landbruket og soya-produksjon vokser fram og har utviklet monokultur i en del regioner.

I Verdensbankens Doing Business 2012-rapport er Argentina på 124.-plass av totalt 185 land. Rapporten måler kvantitative faktorer som fremmer eller hindrer næringsvirksomhet. World Economic Forum (WEF) publiserer en annen rapport The Global Competitiveness Report 2012-2013 hvor Argentina ligger på 94.-plass av totalt 144 land. Rapporten er basert på et stort antall indikatorer knyttet til økonomiske, institusjonelle og sosiale forhold. Selv om ingen av rapportene tar for seg CSR, kan de være nyttige informasjonskilder med tanke på utvikling av CSR-strategier.

Oversikt over aktiviteter i regi av ambassaden
Ambassaden i Buenos Aires har en løpende dialog om samfunnsansvar med det lokale norske næringslivet gjennom Det argentinsk norske handelskammeret (CANC). Handelskammerets medlemmer er blitt informert om forventningene til CSR og om det nye Stortingsmeldingen som ble lagt fram i 2009 (St. meld. Nr 10). I 2009 arrangerte ambassaden og handelskammeret i samarbeid med det argentinske utenriksministeriet og det argentinske arbeidsdepartementet et CSR-seminar med deltakelse fra myndighetene, akademia, sivilt samfunn og næringsliv. Gjennom forberedelsene ble det skapt en god dialog om CSR-spørsmål med argentinske myndigheter og næringsliv. I 2011 ble denne gode dialogen videre ivaretatt da ambassaden i samarbeid med det argentinske arbeidsdepartementet og seks binasjonale handleskamre, herunder det norske, arrangerte et større CSR-seminar i det argentinske utenriksdepartementet, hvor det ble underskrevet en avtale om aktørenes videre CSR-forpliktelse. I 2012 organiserte ambassaden i samarbeid med arbeidsdepartementet i Argentina og det norsk-argentinske handelskammeret et CSR-seminar hvor fagforeningers rolle i CSR-arbeidet ble drøftet. LOs Diis Bøhn holdt en innledning på seminaret.

 

Kontaktinformasjon til relevante organisasjoner og institusjoner

Poder Ciudadano, argentinsk kapittel av Transparency International (TI), som også har egen portal hvor man kan anmelde korrupsjonssaker.

Piedras 547 Timbre 2 - C.P. C1070AAK - Buenos Aires - Argentina
Tlf./Fax: (+54 11) 4331 4925
E-post: fundacion@poderciudadano.org

Consejo Empresario Argentino para un Desarrollo Sostenible (CEADS), som er den argentinske avdelingen av World Business Council for Sustainable Development.

Suipacha 531 Piso 5 - C1008AAK – Buenos Aires
Tlf.: (+54 11) 4328 9593/4328 3163
www.ceads.org.ar

Ambassadens kontakt med det norske næringslivet i Argentina går primært gjennom Det argentinsk norske handelskammeret (CANC) som er samlokalisert med ambassaden.

Cámara Argentina Noruega de Comercio (CANC)

Carlos Pellegrini 1427 Piso 2 – C1011AAC – Buenos Aires
Tlf.: (+54 911) 4172 5216
E-post: gerencia@camaranoruega.com.ar
www.camaranoruega.com.ar

En kan også henvende seg direkte til den norske ambassaden om spørsmål knyttet til næringsfremme og CSR.

Real Embajada de Noruega
Carlos Pellegrini 1427 Piso 2 – C1011AAC – Buenos Aires
Tlf. (+54 11) 3724 1200 / (+47) 2395 4400
E-post: emb.buenosaires@mfa.no
www.noruega.org.ar


Bookmark and Share